An yoomiyyuu sin jibbuu Fagoo jiraattuyyuu.

.

9, 10. .

5.

Haatau malee, yeroo baayee kitaabonniifi fiilmiiwwan seenaa jaalalaa asoosama taan kan qabatan sia tau, wantoonni kunis balinaan gabaarratti argamu.

Laalaadhaan gubattee, Hadhaa duaa gartee. Amalli kun sirbaan baayee faarsameera. B) Jaalala dhugaa fullaaa tae Buuurri jaalalaa dhugaa amantaadha (Kiristoosi).

Waraanni dhaabbata.

415. Akkam naaf jirta jaalallee koo Ani jaalala keef. .

Dec 10, 2022 Jaalala. Share.

Akkusumas waaee amala namicha lallabuu fi wanta gochuun isa irraa eegamu illee in ilaalla.

Goota laphee fuuta.

Koo tauu kee na boonsaa. innis osoo barsiisu , isheenis osoo barattu wal ajaaibuu.

KUTAA LAMMAFFAA Jaalala Dhugaa Abjuu lammataa Waan hundaa sitti himaa Waan garaa koo keessaa Himuuf uf qaanfadhee Garuu leelloo tiyyaa Eeguma si jaaladhee Halkan guyyaa wallaalee Abjuu jaalala keen Akka taane ta&39;ee Abjuu koo isa duraan Ilmaan sirraa qabaa Tarii namni dhagahe Soba jechu malaa Jaalala keessa koottu Abjuu ta&39;ee jaranaa Abjuu koo inni amma Gaabbii safuu kiyyaa Kan GAA&39;ILA. Jireenyi boorayee.

.
Haatau malee, yeroo baayee kitaabonniifi fiilmiiwwan seenaa jaalalaa asoosama taan kan qabatan sia tau, wantoonni kunis balinaan gabaarratti argamu.
Kitaabni akka Macaafa Qulqulluu waaee jaalalaa jajjabeessu tokkollee hin jiru.

1.

Onnee koo walakkeessaa.

Hundi itti hadhaayee. Eenyutu si caala. Hin daganne ammas jecha.

Boontuun shamarree safuu uummataaf iddoo laattu tauun immoo akka inni dabalee ishee yaadu godheera. . Jul 26, 2018 Kan dhugaa dheeboteef. . . Kabaja beekaaf beeka Of dhowwuun.

Hiriyaan wal dhabuun alaamaa xiqqeenyaa.

cubbuu,. Jun 6, 2022 Yaa hiriyaa dhugaa kan ani jaaladhe.

Itti.

Laalaadhaan gubattee, Hadhaa duaa gartee.

.

.

Walleewwan inni carraa kanatti fayyadamee hojjete keessaa tokko wallee ''Assaabalee'' jedhuudha.